Vampyre
$85.00

Vampyre Demon
$75.00

Nosferatu
$80.00

Grey Nosferatu
$80.00

Alternate Vampyre
$85.00

Feeding Frenzy Vlad
$90.00

Vlad
$90.00

Feeding Frenzy Vampyre Demon
$80.00

NightStalker
$80.00

Feeding Frenzy NightStalker
$85.00

Night Terror
$85.00

Feeding Frenzy Night Terror
$90.00

Night Terror Blue
$85.00